Gündem

2019 MSB personel alımı ne zaman? MSB Genelkurmay sözleşmeli er alımı şartları!


Gündem

MSB Genelkurmay sözleşmeli er alımı şartları neler? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayınlandı. MSB Siyah Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) sözleşmeli er temin edecek. KKK sözleşmeli personel adayları başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Müracaat Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.  […]MSB Genelkurmay sözleşmeli er alımı şartları neler? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayınlandı. MSB Siyah Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) sözleşmeli er temin edecek. KKK sözleşmeli personel adayları başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Müracaat Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.  Peki MSB personel alımı ne zaman? Şartlar neler? Tüm detaylarıyla haberimizde…

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylar başvuruTüm yazılar ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra müracaat sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve öbür istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

TAM İLAN METNİ VE BAŞVURU KILAVUZU

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

6. MSY 33-3 Sıhhat Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT’ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, müessese hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” ve,

b. “FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sıhhat problemimde mesuliyet tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

7. Adaylar müracaat yapmadan evvel mutlaka kılavuzu ve müracaat şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

MSB PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında vazife yapan asker kişidir.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan çok olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan çok olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HAKKINDA

Milli Savunma Bakanlığı Silahlı Kuvvetlerin bütçe ve maliye, tedarik, askeralma, inşaat, emlak ve teftiş hizmetlerini yürütmekle görevli bakanlık.

Osmanlı Devletinde Milli Savunma Bakanlığına Ağa Kapısı Bakana ise Yeniçeri Ağası deniliyordu. Önceleri devlete aka hizmetler veren, ama son zamanlarında disiplinsizliği artarak zararlı bir müessese haline gelen Yeniçeri Ocağı, Sultan İkinci Mahmud Han tarafından kaldırılarak, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı ile nizami bir ordu kuruldu. Milli Savunma Bakanlığına Seraskerlik; bakana da Serasker denildi. İlk seraskerliğe Hüseyin Paşa getirildi.

1908 yılında İkinci Meşrutiyetin ilanıyla beraber Seraskerlik ünvanı değiştirilerek Harbiye Nazırlığı’na çevrildi. Bu makama ilk kere Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye ReisiÖmer Rüşdi Paşa getirildi. Yeni kurulan Harbiye Nazırlığına, önceleri en kıdemli müşirler yani mareşaller tayin edilirken, İttihad ve Terakki zamanında, orduya politika sokulmuş ve ferikler yani korgeneraller de Harbiye Nazırlığına getirilir olmuştur. Nitekim, İttihat ve Terakki Partisinin genç liderlerinden Enver Paşa, Mirliva yani Tuğgeneral rütbesinde olmasına karşın Harbiye Nazırı oldu. Enver Paşa hem Başkumandan hem de siyasi ağırlığı olan Harbiye Nazırı ünvanlarını alınca, Osmanlı Devleti içinde hükümdar ve sadrazamdan sonra üçüncü şahsiyet olarak saygınlık gördü.

Balkan Harbinden yenik olarak çıkılınca orduda yapılan yenileştirmeler arasında, Harbiye Nezaretine yenilikler yapıldı. Bu yenileştirmeler sonucunda, Harbiye Nezareti; Şura-yı Askeri (Askeri Şura), Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi (Genel Kurmay Başkanlığı), Hukuk Müşavirliği, Muhakemat (Askeri Adalet), Piyade, Süvari, Sahra Topçusu, Sıhhiye, Nakliye, Levazımat-ı Umumiye, Muhasebat-ı Umumiye, Terbiye ve Tedrisat-ı Askeriye Müfettiş-i Umumiliği, Heyet-i Teftişiyye, Ağır Topçu Müfettiş-i Umumiliği, Matbaa-i Askeriye gibi daire ve başkanlıkları ihtiva ediyordu.

İstiklal Harbi sıralarında, Osmanlı Devletinin Harbiye Nezareti İstanbul’da devam ederken, Türkiye Aka Millet Meclisinin Ankara’da kurulması üzerine Müdafaa-i Milliye Vekaleti, 3 Mayıs 1920’de çıkarılan bir kanunla, yeni vekaletlerin arasında yer aldı. Mareşal Fevzi Çakmak, yeni kurulan vekalete, ilk vekil olarak tayin edildi. Milli Mücadele yıllarında Mondros Mütarekesi hükümlerine göre ordu terhis edilmiş, her türlü silah ve teçhizatı işgal kuvvetlerinin kontroluna girmiş, sadece güvenlik mülahazası ile ufak bir ordu bırakılmıştı. Bütün bu ağır şartlara rağmen, İstanbul Harbiye Nezareti, aka bir vatanseverlikle, Milli Mücadelenin muvaffak olması için elinden gelen her türlü yardımı yaptı. Türk ordusunun zafere ulaşması için silah cephane teçhizat, malzeme ve her türlü yiyecek ikmalinin sağlanmasında faik çaba gösterdi.

Müdafaa-i Milliye Vekaletinin adı, 27 Eylül 1930’da, Milli Müdafaa Vekaleti olarak değiştirildikten sonra, 1945’te Milli Savunma Bakanlığı adını aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, siyasi hüviyeti olan bakanla müsteşar, müsteşar yardımcıları, başkanlık, daire başkanlığı ve bağlı kuruluşlardan teşekkül eder. Genellikle müsteşar, orgeneral-oramiral; müsteşar siyah yardımcısı, korgeneral; hava yardımcısı tümgeneral ve deniz yardımcısı tümamiral rütbelerini taşırlar. Kuruluşunda bulunan dairelerden en önemlileri; Komprolörlük Daire Başkanlığı, Askeralma Daire Başkanlığı, İç Tedarik Daire Başkanlığı, Dış Tedarik Daire Başkanlığı, İnşaat-Emlak Daire Başkanlığı, Plan-Koordinasyon Daire Başkanlığı, Teftiş Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kanun ve Kararlar Daire Başkanlığı, Başhukuk Müşavirliği, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Nato Enf. Daire Başkanlığı, ARGE Daire Başkanlığı, Sıhhat ve Baytar Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Harita Genel Komutanlığı bağlı kuruluşlarındandır.

Görevleri: Milli Savunma hizmetlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetleriyle Genelkurmay Başkanlığı tarafından tesbit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre:

Barışta ve savaşta askeralma hizmetlerini,

Silah, araç, gereç ve her tür lojistik gereksinim maddelerinin tedarik hizmetlerini,

Harp sanayii hizmetlerini,

Sağlık ve baytar hizmetlerini,

İnşaat, emlak ve iskan hizmetlerini,

Nato Enfastrüktür hizmetlerini,

Mal muhasebesi teftiş hizmetlerini yürütmektir.

İşbirliği: Silahlı Kuvvetlere ait hizmetlerin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi gayesiyle, Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ile işbirliği içinde ve koordineli olarak çalışır. Bu iki makam, Kara, Deniz, Hava Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yaptıkları mühim ve ilgili işlem yazışmalarından karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verir
ler.

Milli Savunma Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı, birbirinin maiyeti ve emri altında olmayıp, her iki müessese da Başbakanlığa bağlıdır.

.