Gündem

2019 Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? Borç sorgulama ekranı!


Gündem

2019 Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak vergi borcunun ne kadar olduğu öğreniliyor.Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ile borç takibinin yapılmasının önemi vatandaşlara iletiliyor.2019 yılının gelmesiyle yeni duyurular yapılmaya devam ediyor.Peki 2019 Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? Borç sorgulama ekranına ulaşmak için detayları haberimizde bulabilirsiniz… VERGİ BORCU SORGULAMA Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden […]2019 Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak vergi borcunun ne kadar olduğu öğreniliyor.Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ile borç takibinin yapılmasının önemi vatandaşlara iletiliyor.2019 yılının gelmesiyle yeni duyurular yapılmaya devam ediyor.Peki 2019 Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? Borç sorgulama ekranına ulaşmak için detayları haberimizde bulabilirsiniz…

VERGİ BORCU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer saha internet vergi dairesi bölümüne girmeniz gereklidir. Bu sayfada yer saha sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine girmeniz gereklidir. Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş ve gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra uyarıları dikkatlice okumanız gereklidir. Daha sonra T.C. kimlik bilgileri ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

VERGİ BORCU ÖDEME

Ödemeler, vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası www.gib.gov.tr de yer saha ‘Borç Sorgulama ve Ödeme’ bölümünden ve anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede etkinlik gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.

Vergi nedir?

Halk hizmetlerini yerine getirmek için devletin yurttaşlardan herkesin geliri ölçüsünde topladığı paradır. Vergi, kanunlara dayanılarak alınır.

Türkiye’de vergiler Maliye Bakanlığı’na bağlı kurumlar tarafından toplanır. Vergiler toplanış şekillerine göre «dolaylı» ve «dolaysız» olmak üzere ikiye ayrılır. Gelir üzerine doğrudan doğruya konan vergiler, dolaysız vergilerdir. İrat ve servet vergileri bunlardandır. Vergiler ayrıca konularına göre, «gelir», «servet», «tedavül ve istihlak» olmak üzere üç grupta toplanır. Vergi tarhı, verginin ilgili memurlar tarafından hesaplanması, vergi tahsili de, hesaplandıktan sonra ödet ilmesidir.

Bütün dünyada vergiler, devletlerin en önemli gelir kaynaklarıdır. Halk hizmetlerinin artması, vergilerin de artmasını getirir. Her devlette bu yük ihtiyaçlara göre değişiklikler gösterir. İnsanlık tarihinde vergi, insanların toplu halde yaşamaya başlayıp, devletler kurmaları ile beraber doğmuştur. İlk vergiler mal olarak toplanmıştır. Daha sonra keyfi vergi toplama zihniyeti yargıç oldu. Büyük Fransız İhtilali’nden sonra vergi toplama işinin halk meclislerine ait olacağı fikri yerleşti.

Osmanlılarda da vergi tarhı ve tahsili Cumhuriyet devrine kadar düzensiz ve gayri adildi. Ancak Cumhuriyetin ilanından sonra, çağdaş bir maliye kurma çabaları içinde vergiler yeniden düzenlendi. Buna karşın bugün de Türk vergilendirme sisteminde reform öngörülmektedir. Günümüzün şartlarına müsait olmak maksadıyla yapılan bu tarifin tarih boyunca vergi kavramının geçirdiği çeşitli değişmeleri kavramadığı açıktır.

Türk vergi mevzuatında ve özellikle VergiUsul Kanunu’nda, verginin tarifi yapılmamıştır. Ancak 1982 Anayasası’nın 73. maddesinde Vergi Ödevi başlığı altında şöyle bir anlatım mevcuttur: “Herkes halk giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” Anayasanın bu tarifine göre:

1. Verginin gayesi halk giderlerini karşılamaktır.

2. Verginin miktarı ödeyenin mali gücüyle orantılı olacaktır.

3. Kanunla alınacaktır.

Vergi, çağdaş devlet gelirlerinin en önemlisidir. Kaynağı ulusal gelir ve servettir. Özelliklerinin başında cebri ve karşılıksız oluşu gelmektedir. Vergi bir halk tüzel kişisi olan devletin egemenlik hakkı dolayısıyla tek taraflı iradeyle ihdas edilmiş bir mükellefiyettir. Devlet açısından bir alacak olan bu yükümlülük, yükümlü açısından bir halk borcudur. Kapitalist ve karma ekonomi düzenindeki ülkelerin devlet gelirlerinin % 70-90 arasındaki bir kısmını vergi gelirleri teşkil etmektedir.

Vergi gelirlerinin yekün devlet gelirleri içindeki payı ülkelerin iktisadi seviyelerine göre değişmektedir. Gelişmiş ekonomilerde devlet gelirlerinin % 90’ı hatta daha fazlası vergi yoluyla elde olunmaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerdeyse bu nispet % 70 civarındadır. Vergi gelirlerinin yekün gelirler içindeki payını etkileyen öbür bir faktör de gelirin elde edildiği dönemin şartlarıdır. Olağan dönemlerde vergi gelirlerinin payı genellikle yukarıda açıklandığı şekildedir.

Olağanüstü dönemlerde ise borçlanma yoluyla gelir elde etmek yöntemine daha çok başvurulduğu için vergi gelirlerinin yekün gelirler içindeki payı nisbi olarak azalmaktadır. Sosyalist ekonomilerdeyse vaziyet farklıdır. Bu ekonomilerde temel finansman aracı merkezi planlama otoritesi tarafından belirlenen fiyattır; vergi tamamlayıcı nitelikte bir fonksiyon ifa etmektedir. Bu sebeple sosyalist ekonomilerde vergi gelirlerinin payı piyasa ekonomisindeki ülkelere oranla daha düşüktür.

Cumhuriyet dönemi itibariyle vergi sistemimize bakıldığında (1925-1950) vakit diliminde kayda paha en önemli vaka olarak aşarın kaldırılması görülür. Aşar 1925’te tamamen ilga edildi. 1926 yılında ihdas edilen ve 1914 tarihli Temettü Vergisi’nin yerini saha Kazanç Vergisiyle Umumi İstihlak Vergisi’dir. Bu ikincisi Hususi İstihlak ve Eğlence Vergisiyle tamamlanmıştır. Lozan Antlaşması hükümlerine enlem olarak 1927’den itibaren hami karakterde (koruyucu) bir gümrük tarifesi de kabul edilmiştir. Kendi içinde tutarlı ve çağdaş bir vergi sisteminin kurulması yönündeki çabalar 1925-1950 döneminde başarıya ulaştırılmamıştır.

Bu dönemde vergi sisteminin geliştirilmesi bir yana, bazı hariç siyasi ve ekonomik olaylar tarafından engellenmesi söz konusu olmuştur. Bu olayların en önemlileri 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile İkinci Dünya Savaşıdır. 1929 krizinin ortaya çıkardığı güçlükleri gidermek için 1931’de yürürlüğe konan Buhran Vergisi, krizin 1933’te sona ermiş olmasına karşın 1950 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.

1950 yılı Türk vergiliciğinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü, Yasama Organı’nda 1949 yılında kabul edilen Gelir Vergisi, esnaf Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu’ndan oluşan mali reform kanunları manzumesi 1950 yılında yürürlüğe girmiştir. 1953 yılında Tahsili Emval Kanunu’nun yerini saha Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu’nu da bu kategoride mütalaa etmek gerekir. 1950-1960 döneminin büyük reformları 1956 yılında kabul edilip, 1957 yılında uygulanmasına başlanılan gider Vergileriyle tamamlanmıştır.

1960’tan sonraki dönemde Türk Vergi Sistemi’nin yeniden düzenlenmesi hususunda yoğun çalışmalara girişilmiş ve bunların sonucu olarak çağdaş fiskalitenin gereklerine müsait müspet bazı adımlar atılabilmiştir. 1960 sonrasının vergi sistemini düzeltmek konusundaki ilk girişimi, sözü geçen yılın sonunda gelir vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazılmasıyla başlanmıştır (193 ve 213 sayılı Kanunlar).

Evvelce politik sebeplerle vergi dışında bırakılan ziraat kesimi Gelir Vergisi kadrosu içinde vergilendirilmeye başlanmış; vergi kaçakçılığını önlemek gayesiyle bir güvenlik tedbiri olarak “servet beyanı” müessesesi ihdas edildiği gibi
1950 yılında 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi sistemine ithal edilmiş bulunan “ortalama kar hadleri” ve “gider esası” müesseseleri de esaslı bir şekilde tadil edilmiştir.

1960’tan sonra vergi reform Komisyonu’nun da katkılarıyla gerçekleştirilen reform hareketleri sonunda vergi sistemine kazandırılan yeni müesseseleri şöyle sıralamak mümkündür: Yatırım indirimi, paha fazlası istisnası, yeniden değerleme azalan bakiyeler üzerinden hesaplanan (degressif) amortisman usulü, ziyan nakli, vergi uzlaşması. 12 Eylül 1980 tarihinde işbaşına gelen yönetim, iktisadi siyaset yönünden 24 Ocak Kararlarını benimsediğini ve bunun uygulanmasına devam edileceğini açıkça belirtmiştir.

Nitekim, iktisadi alandaki ilk hareket, vergi kanunlarında yapılması artık kaçınılmaz hale gelen ama politik sebeplerle münfesih parlamento tarafından bir türlü ele alınamayan değişikliklerin gerçekleştirilmesi olmuştur. Yalnız yapılan değişiklikler vergi sistemi yönünden bir reform değildi. Tamamen pragmatik bir yaklaşımın gereği yapılması zorunlu hale gelen ve ayrıca benimsenen ekonomi politikasının gereklerine müsait bir vergi düzenlemesini uygulamaya koymak idi.

12 Eylül 1980 sonrasında vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle ulaşılmak istenilen başlıca gayeler şunlardı:

1) Vergi yükünün dağılışı çok adaletsiz hale gelmişti ve bunu düzeltmek gerekiyordu.

2) Piyasa ekonomisi ekonomi politikasının esasını meydana getireceğine göre vergi kanunlarında tasarrufu arttırıcı ve bunları yatırımlara yöneltici tedbirlere yer verilmesi öngörülüyordu.

3) Döviz darboğazını aşabilmek için vergi kanunlarında mal ve hizmet ihracını teşvik edici düzenlemeler yapılması amaç alınıyordu.

4) Enflasyonla mücadelede vergi politikasından da yararlanılmasına ve vergi kanunlarında vergi hasılatını arttıracak düzeltmeler yapılmasına özen gösteriliyordu. Vergi yükünün dağılışındaki adaletsizlikler özellikle Gelir Vergisi tarifesindeki bozulmadan kaynaklanıyordu. Sözü geçen tarife son olarak 1963 yılında düzenlenmiş, daha doğrusu düzeltilmişti. Aradan geçen süre içinde enflasyon oldukça hızlı bir trend göstermiş ama tarifeye hiç dokunulmamıştı. Sonuçta temel niteliklerinden biri artan oranlılık olarak tanımlanan Gelir Vergisi fiilen düz oranlı hale gelen tarife düzeltme edildi.

12 Eylül 1980 sonrasında getirilen bir öbür önemli yenilik “vergi alacağı” sisteminin getirilmiş olmasıdır. 1981-82’de peşin vergi uygulamasına geçildi. 1983’te yaşam standardı temeline dayalı asgari bir vergi ödeme zorunluluğu getirildi. Bu şekildeki ödeme 1986’ya kadar sürdü. 1986-88 arası bir öbür peşin vergi ödeme sistemi olan “dahili tevkifat” sistemi uygulandı.

1989’dan sonra aynı vergi politikası “geçici vergi” adıyla devam ettirildi. Ayrıca 1985 yılı başında yürürlüğe konulan Katma Paha Vergisi gerçek bir vergi reformu niteliğindedir. Aynı dönemde KDV toplayan ücretlilere vergi iadesi verilmeye başlandı. Bu arada yazar kasa uygulamasının başlatılması vergi toplanmasının tabana yayılmasına katkıda bulundu.

Vergi kavramları

Vergi konusu: Verginin konusu (mevzuu), verginin üzerinden alındığı şeydir. En geniş anlamıyla vergi ne üzerinden alınıyorsa, o şey verginin konusudur. Temel olarak bireyler ve firmalar tarafından satın alınan, satılan, alınan veya verilen veya sahip olunan her şey vergi konusu olabilir. Bu sebeple vergi konusu kimi bir olay, bir “fiil (eylem)” veya bir muamele (işlem) olabilir. Geçmişte bunların dışında insanın fizik varlığının da vergi konusu olduğu görülmüştür.

Her vergi kanununun başlangıç maddesi, verginin konusunu belirler. Vergi türlerini maddi ve terminolojisi yönünden birbirinden ayırdetmede kullanılan ölçü, söz konusu vergilerin konularıdır. Bir öbür deyişle, vergiler adlarını konularından alırlar. Türk Vergi Mevzuatından bu duruma çeşitli örnekler verebiliriz. Gelir Vergisi’nin konusu, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinden elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarıdır. Emlak Vergisi’nin konusu, Türkiye sınırları içindeki gayrimenkullerdir.

Vergi matrahı: Vergiciliğin temel kavramlarından birisi de vergi matrahıdır. Gerçekte matrah, dar anlamda verginin konusudur. Bununla beraber bu anlatım matrahı tam olarak açıklamaz. Verginin hesaplanması için dayandığı temel, verginin matrahı olarak tanım edilir. Bu durumda matrah, vergi konusunun, vergi borcunu hesaplamak maksadıyla indirgendiği, teknik, fiziki veya ekonomik bir miktardır. Matrahın bu tarifi kantitatif bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır.

Verginin matrahı, teknik bir miktar, fiziki bir ölçü olduğu takdirde spesifik vergiler söz konusudur. Günümüzde sayısı giderek azalan spesifik vergilerde ağırlık, yüzölçümü, hacim, uzunluk, adet, alkol derecesi vb. gibi ölçüler matrah olmaktadır. Mesela, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde verginin matrahı, motorlu taşıtın yaşı ve ağırlığına göre hesaplanmaktadır. Vergi matrahı, ekonomik-para ile ilgili bir paha olarak anlatım edildiği vakit ad valorem vergiler söz konusudur. Bu durumda vergi, o mal veya hizmetin değeri üzerinden alınır. Gelirin belli bir oranı üzerinden alınan gelir vergisi, ad valorem vergilere bir örnektir.

Vergiyi doğuran olay: Bir vergi borcundan söz edebilmek için vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi gerekir. Bilindiği gibi verginin konusu birtakım şeyler, muameleler, olaylar olabilmektedir. Vergi, bu şey veya muameleler üzerinden alınmakla beraber vergiyi ödeyen bireyler veya kurumlardır. İşte, verginin konusu ile bu fert veya kurumlar arasındaki ilişkiler vergi borcunu ortaya çıkarır. Söz konusu bu ilişkilere “vergiyi doğuran olay” denmektedir. Öyleyse vergi, borcu temel olarak vergiyi doğuran olayla ortaya çıkmaktadır.

Vergiyi doğuran olay, maddi bir olay, somut bir vaziyet veya hukuki bir sözleşme olabilir. Bununla beraber her vergi konusunda vergiyi doğuran vaka açıkça belli edilmelidir. Emlak Vergisi’nde vergiyi doğuran olay, hukuki durumun tamamlanması, daha açıkçası mülkiyetin kazanılmasıdır. Gelir Vergisi’nde gelirin elde edilmesi, vergiyi doğuran olaydır. Veraset ve intikal vergisinde, ölüm olayı vergiyi doğurucu bir olaydır.

Vergi mükellefiyeti: Vergi mükellefiyeti (yükümlülüğü) bireyin, vergi konusunu, dolayısıyla vergiye bağlılığını anlatım eder. Vergi mükellefiyetinde bir yanda devlet, öbür yanda ise bireyler bulunmaktadır. Gerçekte vergi mükellefiyeti, vergi tabiiyeti demektir. Geniş anlamda vergi mükellefiyeti kavramına hem maddi vergi borcu hem de buna ek olarak şekli ödev ve görevler iç olmaktadır.

Her vergi, konusu bakımından bir objektif mükellefiyet, mükellef kıldığı kimseler bakımından da bir sübjektif mükellefiyet meydana getirir. Vergi mükellefiyeti, hiçbir vakit mutlak değildir. Çeşitli ekonomik, sosyal ve öbür sebeplerle her vergi mükellefiyetine sınırlamalar getirebilir.

Mükellefiyetin sınırlandırılması: Vergilemenin, vergi konusu veya vergi mükellefiyeti açısından sınırlanması istisna (ayrıcalık) ve muafiyet (bağışıklık) kavramlarıyla anlatım edilir. İstisna veya muafiyet; bazı mevzu, bahis veya kişilerin vergi dışı kalmasına yol açar. Buna göre: Objektif vergi mükellefiyetini kaldırıcı kurallara istisna denir. Burada vergi konusunda bir sınırlama vardır. Sübjektif vergi mükellefiyetini kaldırıcı kurallara ise muafiyet denir.

Burada ise belli kişiler veya kurumlar vergi dışı bırakılır. İstisna ve muafiyetler, süreli-süresiz; tam veya kısmi; mutlak yahut şarta bağlı olabilir. ev kiralarının belirli bir kısmının gelir vergisi dışında bırakılması, istisnaya bir örnek meydana getirirken, sakatların gelirlerinin
belirli bir kısmının vergi dışı bırakılması ise muafiyete bir örnektir.

Mükellef (Yükümlü): Vergi mükellefi (yükümlüsü), vergi yasalarına göre üzerine düşen vergi borcunu, ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişidir. Mükellef kavramdır. Uygulamada ise değişik mükellef kavramlarıyla karşılaşılmaktadır. Kendisine vergi yasaları gereğince maddi ve şekli vergi borcu, düşen kimseye kanuni mükellef denir. Vergi sorumlusu, esasında aracı (mutavassıt) bir ödeyiciden öbür bir şey değildir. Kaynakta kesme (stopaj) yönteminde olduğu gibi, vergi borcu kimi doğrudan doğruya asıl vergi mükellefi bulunan kimseden değil de mükellef adına ve hesabına yasal bir aracıdan taleb olunur.

Söz gelişi, bir işverene bağlı olarak ücretle işgörenler, vergi mükellefidirler. Ne var ki bu iş görenlerin ücretlerinden yasada belirlenen oranlarda gelir vergisinin kesilip, vergi dairesine ödenmesi görevi işverene yüklenmiştir. Burada işveren, “vergi sorumlusu” olmaktadır. Görüldüğü gibi vergi sorumlusu, kendi adına ve hesabına bir ödemede bulunmayıp, başkalarından kestiği vergiyi vergi dairesine yatırmaktadır. Vergiyi ödeyen kişiyle vergi yükünü taşıyan kişiler birbirinden farklı olabilir. Piyasa mekanizması aracılığıyla kanuni mükellef, vergiyi başkalarına yansıtır.

Verginin gerçek yükünü taşıyan kişilere “Vergi taşıyıcısı” denir. İşte, kendi adına ve hesabına ödediği vergiyi, yansıma yoluyla başkalarına devreden kişi, aracı (mutavassıt) mükelleftir. Mesela, ithalatçı, ithal ettiği malların üzerinden ödediği gümrük vergisini bu malı satarken, malın bedeline ekleyerek vergiyi başkalarına yansıtır. Dolayısıyla bu örnekte ithalatçı, aracı mükellef; malı saha şahıs ise vergi taşıyıcıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, aracı (mutavassıt) mükellefle aracı(mutavassıt) ödeyicinin aynı kavram olmadığıdır.

Vergi oranı: Verginin hesaplanabilmesi için lüzumlu ögelerden birisi de vergi oranıdır. Vergi oranını açıklarken, ad valorem vergilerle, spesifik vergilere ayrı ayrı değinmek gerekecektir. Ad valorem vergilerde vergi miktarı, matrahın belirli bir yüzdesi olarak anlatım edildiği için, burada vergi oranları söz konusudur. Gelir Vergisinde, matrahın belli bir yüzdesi vergi olarak alınır.

Spesifik vergilerdeyse, vergi oranı yerine vergi miktarı, söz konusudur. Ağırlık, yüzölçümü, hacim gibi maddi ölçülere bir vergi miktarı uygulanır. Elektrik tüketiminde kilovat saat; inşaatta metrekare; kibritte 1000 çöp üzerinden belirli miktarda vergi alındığı vakit nispet yerine miktar sözkonusu olmaktadır.

Tarh: Tarh kelimesinin sözlük anlamı hesaplamadır. Verginin tarhı, vergi alacağının, vergi yasalarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinde hesaplanmak suretiyle, bu alacağı miktar bakımından tespit eden idari bir işlemdir.

Tebliğ: Tarh, temel itibariyle idari bir işlem olduğuna göre, bundan mükellefi haberdar etmek gerekir. Buna tebliğ denir. Tebliğ vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm anlatım eden özelliklerin yetkili makamlar tarafından mükellefe veya öbür ilgililere ova ile bildirilmesidir.

Tahakkuk: Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesidir. Verginin tahakkuku ile birlikte, mükellef açısından vergi borcunun, devlet açısından da vergi alacağının doğması mümkün olur.

Tahsil: Verginin tahsili, vergi borcunun mükelleften talep edilerek alınmasını anlatım eder. öbür bir ifadeyle verginin tahsili, yasaya müsait surette ödenmesidir. Gerçekte devlet açısından verginin tahsili, mükellef açısından da verginin ödenmesi söz konusudur. Tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamalarından geçen bir verginin, tahsiliyle beraber vergi borcu ortadan kalkar. Böylece vergilendirme işlemi de sona ermiş olur.

.