Gündem

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2019 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ?


Gündem

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik haberleri gündemde yer alıyor. Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğin kalıcı olacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Sonrasında ise bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bedelli askerlik ücreti ile ilgili önemli iddialar gündeme geldi. Peki son dakika bedelli askerik ücreti ne kadar olacak? Merak […]Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik haberleri gündemde yer alıyor. Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğin kalıcı olacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Sonrasında ise bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bedelli askerlik ücreti ile ilgili önemli iddialar gündeme geldi. Peki son dakika bedelli askerik ücreti ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıkladı.

Bu açıklama sonrası merak edilen, bedelli askerliğin nasıl uygulanacağı ve ödenecek ücretin ne kadar olacağı. Bu miktarın 2 bin euro ya da üzerinde olabileceğinin iddia edildiği bilgisi, Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan’ın haberinde yer aldı.

Haberde şunlar kaydedildi:

“Kulislerde bedelli askerlik için vatan dışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miltarının bunun üzerinde olabileceği dile getiriliyor. Bedel ücretinin müracaat sayısı da dikkate alınarak her sene yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında…”

BEDELLİ ASKERLİK KALICI OLACAK

“Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık iş yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.”

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, “Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.” dedi.

“HERKES BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURABİLECEK”

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, “Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık esas askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler.” bilgisini paylaştı.

“ASKERLİK GÖREVİ BİR YÜK OLMAKTAN ÇIKIYOR”

İlk etapta her sene 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, “Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen öbür görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor.” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı Silahlı Kuvvetlerin bütçe ve maliye, tedarik, askeralma, inşaat, emlak ve teftiş hizmetlerini yürütmekle görevli bakanlık.

Osmanlı Devletinde Milli Savunma Bakanlığına Ağa Kapısı Bakana ise Yeniçeri Ağası deniliyordu. Önceleri devlete büyük hizmetler veren, ama son zamanlarında disiplinsizliği artarak zararlı bir müessese haline gelen Yeniçeri Ocağı, Sultan İkinci Mahmud Han tarafından kaldırılarak, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı ile nizami bir ordu kuruldu. Milli Savunma Bakanlığına Seraskerlik; bakana da Serasker denildi. İlk seraskerliğe Hüseyin Paşa getirildi.

1908 yılında İkinci Meşrutiyetin ilanıyla beraber Seraskerlik ünvanı değiştirilerek Harbiye Nazırlığı’na çevrildi. Bu makama ilk kere Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye ReisiÖmer Rüşdi Paşa getirildi. Yeni kurulan Harbiye Nazırlığına, önceleri en kıdemli müşirler yani mareşaller tayin edilirken, İttihad ve Terakki zamanında, orduya politika sokulmuş ve ferikler yani korgeneraller de Harbiye Nazırlığına getirilir olmuştur. Nitekim, İttihat ve Terakki Partisinin genç liderlerinden Enver Paşa, Mirliva yani Tuğgeneral rütbesinde olmasına karşın Harbiye Nazırı oldu. Enver Paşa hem Başkumandan hem de siyasi ağırlığı olan Harbiye Nazırı ünvanlarını alınca, Osmanlı Devleti içinde hükümdar ve sadrazamdan sonra üçüncü şahsiyet olarak saygınlık gördü.

Balkan Harbinden yenik olarak çıkılınca orduda yapılan yenileştirmeler arasında, Harbiye Nezaretine yenilikler yapıldı. Bu yenileştirmeler sonucunda, Harbiye Nezareti; Şura-yı Askeri (Askeri Şura), Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi (Genel Kurmay Başkanlığı), Hukuk Müşavirliği, Muhakemat (Askeri Adalet), Piyade, Süvari, Sahra Topçusu, Sıhhiye, Nakliye, Levazımat-ı Umumiye, Muhasebat-ı Umumiye, Terbiye ve Tedrisat-ı Askeriye Müfettiş-i Umumiliği, Heyet-i Teftişiyye, Ağır Topçu Müfettiş-i Umumiliği, Matbaa-i Askeriye gibi daire ve başkanlıkları ihtiva ediyordu.

İstiklal Harbi sıralarında, Osmanlı Devletinin Harbiye Nezareti İstanbul’da devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara’da kurulması üzerine Müdafaa-i Milliye Vekaleti, 3 Mayıs 1920’de çıkarılan bir kanunla, yeni vekaletlerin arasında yer aldı. Mareşal Fevzi Çakmak, yeni kurulan vekalete, ilk vekil olarak tayin edildi. Milli Mücadele yıllarında Mondros Mütarekesi hükümlerine göre ordu terhis edilmiş, her türlü silah ve teçhizatı işgal kuvvetlerinin kontroluna girmiş, sadece güvenlik mülahazası ile küçük bir ordu bırakılmıştı. Bütün bu ağır şartlara rağmen, İstanbul Harbiye Nezareti, büyük bir vatanseverlikle, Milli Mücadelenin muvaffak olması için elinden gelen her türlü yardımı yaptı. Türk ordusunun zafere ulaşması için silah cephane teçhizat, malzeme ve her türlü yiyecek ikmalinin sağlanmasında üstün çaba gösterdi.

Müdafaa-i Milliye Vekaletinin adı, 27 Eylül 1930’da, Milli Müdafaa Vekaleti olarak değiştirildikten sonra, 1945’te Milli Savunma Bakanlığı adını aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, siyasi hüviyeti olan bakanla müsteşar, müsteşar yardımcıları, başkanlık, daire başkanlığı ve bağlı kuruluşlardan teşekkül eder. Genellikle müsteşar, orgeneral-oramiral; müsteşar siyah yardımcısı, korgeneral; hava yardımcısı tümgeneral ve deniz yardımcısı tümamiral rütbelerini taşırlar. Kuruluşunda bulunan dairelerden en önemlileri; Komprolörlük Daire Başkanlığı, Askeralma Daire Başkanlığı, İç Tedarik Daire Başkanlığı, Dış Tedarik Daire Başkanlığı, İnşaat-Emlak Daire Başkanlığı, Plan-Koordinasyon Daire Başkanlığı, Teftiş Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kanun ve Kararlar Daire Başkanlığı, Başhukuk Müşavirliği, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Nato Enf. Daire Başkanlığı, ARGE Daire Başkanlığı, Sağlık ve Baytar Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Harita Genel Komutanlığı bağlı kuruluşlarındandır.

Görevleri: Milli Savunma hizmetlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetleriyle Genelkurmay Başkanlığı tarafından tesbit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre:

Barışta ve savaşta askeralma hizmetlerini,

Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedarik hizmetlerini,

Harp sanayii hizmetlerini,

Sağlık ve baytar hizmetlerini,

İnşaat, emlak ve iskan hizmetlerini,

Nato Enfastrüktür hizmetlerini,

Mal muhasebesi
teftiş hizmetlerini yürütmektir.

İşbirliği: Silahlı Kuvvetlere ait hizmetlerin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi gayesiyle, Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ile işbirliği içinde ve koordineli olarak çalışır. Bu iki makam, Kara, Deniz, Hava Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yaptıkları önemli ve ilgili işlem yazışmalarından karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler.

Milli Savunma Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı, birbirinin maiyeti ve emri altında olmayıp, her iki müessese da Başbakanlığa bağlıdır.

.