Gündem

İmar Kanunu’nda değişiklik teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi


Gündem

Teklifin kabul edilen hususlarına nazaran, Ulusal Coğrafi Data Sorumluluk Matrisinde yan alan coğrafi donelerin, Ulusal Coğrafi Olgu Paylaşım …Teklifin kabul edilen hususlarına nazaran, Ulusal Coğrafi Data Sorumluluk Matrisinde yan alan coğrafi donelerin, Ulusal Coğrafi Olgu Paylaşım Matrisine nazaran, kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve tasarrufu bedelsiz olacak.

Yerli-yabancı gerçek ve şahsi hukuk hukuksal insanların laf konusu coğrafi doneleri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idari para cezası belirlenecek.

Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan yerler ile laf konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye hadleri içerisinde yahut dışarısında Gecekondu Kanununa nazaran, Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı (TOKİ) tarafından oluşturulan yahut oluşturulacak ortamlardaki pratiklerde TOKİ yetkili olacak.

Belediyelerce Gecekondu Kanununa nazaran oluşturulan yahut oluşturulacak sahalardaki pratiklerde ise ilgili belediye yetkili olacak. Belediyeler bu hak, salahiyet ve hizmetlerini yetkili organları eliyle kullanacak. Büyükşehirlerde bu kanunun tatbikatı büyükşehir belediyelerinin koordinatörlüğünde kaza belediyelerince yapılacak.

TOKİ tarafından satış ve kira ahdine husus edilen taşınmazlar hariç olmak üzere, mülkiyetinde bulunan arsa ve yerlerin, gerçek yahut hukuksal kimselerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil istemeye, ecrimisilin öğrenimine ve taşınmazın tahliyesine ait süreçleri tatbike yahut Ulusal Emlak Umum Müdüriyeti eliyle uygulatmaya yetkili olacak.

Arsa Üretimi ve Kıymetlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgili öğrenim edilen meblağların yüzde 50’si umumi bütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50’si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut Yönetimi Başkanlığına aktarılacak.

Katılaşan planların kopyaları Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilecek ve ilgili yönetimi tarafından elektronik arşiv ortamına yüklenecek. Böylece Bakanlığın taşra ünitelerinin Mekansal Data Arşiv Sistemi (MVAS) gibisi bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacak.

Planlar, plan değişiklikler ve plan revizyonları E-plan otomasyon sistemi üzerinden Plan Süreç Numarası alacak ve planların sayısal olguları bu ortamda toplanacak. Böylece, plan olgularının erişilebilirliğinin artırılması, denetimli ve akıllıca halde izleme ve arşivleme süreçlerinin yapılması planlanıyor.

Onaylanan imar planlarının hak sahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dair ilan ile değişikliğin yapıldığı sahada da tabela ile haberlendirme yapılacak.

Kentsel tasarım girişimleri tatbik imar planlarıyla birlikte hazırlanabilecek.

İmar planlarının ve imar tatbiklerinin sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari süreçlerin istikrarının sağlanması gayesiyle mutlaklaşmış planlara ve parselasyon planlarına karşı katılaşma tarihinden itibaren beş yıl içinde dava açılabilecek.

İmar planlarında bina yükseklikleri muaf olarak belirlenemeyecek.

Sanayi yerleri, ibadethane sahaları ve ziraî emelli silo yapıları hariç olmak üzere meri imar planlarında özgür (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, emsal bedelde değişiklik yapılmaksızın muhitteki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgili yönetim meclis kararı ile belirlenebilecek. Bu halde ilgili yönetim tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner kapital işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek. Oluşacak maliyetlerin yüzde 100 ziyadesi ilgili yönetimden öğrenim edilecek.

Büyükşehir belediyesi hadlerinin bölge sonu olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan bölgelerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek.

Büyükşehirlerde Bölge Şahsi Yönetimleri kaldırıldığından ve Büyükşehirlerde mahal alan köyler mahalleye, muhtarlar da artık mahalle muhtarlarına dönüştüğünden ve bu meydanlar kaza belediyelerinin hizmet yerine girmesi nedeniyle, Vilayet Hususî Yönetimi ve muhtarların vazifeleri kaza belediyelerince yürütülecek.

Teklifin yedinci hususunun kabul edilmesinin akabinde TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi.

Aradan sonra komitenin bölgesini almaması üzerine Sancar, birleşimi 4 Şubat Salı günü saat 15.00’de toplanmak üzere kapattı.