Gündem

Temel liseler kapanıyor mu? Nedir?


Gündem

Temel liseler kapanıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan,dershanelerin dönüştürülmesi zamanında kurulan esas liseler ile ilgili bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.Peki esas liseler kapanacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde… TEMEL LİSELER KAPANIYOR MU? Duyuruda, “Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan esas liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim […]Temel liseler kapanıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan,dershanelerin dönüştürülmesi zamanında kurulan esas liseler ile ilgili bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.Peki esas liseler kapanacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde…

TEMEL LİSELER KAPANIYOR MU?

Duyuruda, “Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan esas liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle esas liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak.” ifadesi kullanıldı.

Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda naklinin yapılabileceği aktarılan duyuruda, “Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için lüzumlu tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

TEŞVİK KADEMELİ KALDIRILACAK

Duyuruda ayrıca, kamuoyunda “teşvik” olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının organize endüstri bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere öbür özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk kere öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği saha öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek.”

 Milli Eğitim Bakanlığının ( MEB) internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı ilan yayımlandı.

Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı, mümkün mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir. Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise kamu eğitimi merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek.”

Duyuruda, kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak muavin öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ KISA TARİHÇESİ

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden mesul bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve imtihan sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim örgüt Tüzüğü) ile bütünsel bir bina oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)Sicil İşleri Dairesiİstatistik DairesiLevazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)Evrak DairesiKurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”adıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının örgüt yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının örgüt ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

 

 

.