Kıbrıs

Gezici seçim anketi Antalya seçim sonuçları 2019!


Kıbrıs

Gezici seçim anketi Antalya sonuçları 2019! Anket şirketleri Mahalli seçimlerin yaklaşmasıyla sonuçları açıklamaya devam ediyor.Gezici Araştırma Şirketinin yaptığı araştırmalar her sene olduğu gibi bu yılda büyük alaka görmeye devam ediyor.Yerel seçimlerin kapıya dayanmasıyla liderler meydanların nabzını tutmaya devam ediyor.Sokağın nabzını tutan anketler büyük alaka görüyor.İşte Gezici seçim anketi Antalya sonuçları 2019! Detaylar haberimizde… GEZİCİ SEÇİM […]Gezici seçim anketi Antalya sonuçları 2019! Anket şirketleri Mahalli seçimlerin yaklaşmasıyla sonuçları açıklamaya devam ediyor.Gezici Araştırma Şirketinin yaptığı araştırmalar her sene olduğu gibi bu yılda büyük alaka görmeye devam ediyor.Yerel seçimlerin kapıya dayanmasıyla liderler meydanların nabzını tutmaya devam ediyor.Sokağın nabzını tutan anketler büyük alaka görüyor.İşte Gezici seçim anketi Antalya sonuçları 2019! Detaylar haberimizde…

GEZİCİ SEÇİM ANKETİ ANTALYA SONUÇLARI 2019!

Gezici Araştırma’ya göre Antalya’da AK Parti adayı Menderes Tevfik Türel, CHP’li rakibi Muhittin Böcek karşısında 4.5 puanlık bir ayrım ile önde.

Antalya

Antalya, Akdeniz Bölgesi’nde yer saha Antalya şehrinin aynı ismi taşıyan merkez ilçesidir.Antalya, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Doğası, palmiyelerle sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi Kaleiçi ve büyük ölçekli turizm yatırımları ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Antalya aynı zamanda, Türkiye’nin büyük ölçekli göç saha kentlerinden biridir.2010 yılı verilerine göre Antalya kent merkezinde 502.491 erkek, 498.827 kadın olmak üzere yekün 1.001.318 şahıs yaşamaktadır.

Tarih Her ne kadar 1215’te Gautler de Montbellard Kıbrıs’tan getirdiği kuvvetlerle şehri ele geçirip Türkleri kılıçtan geçirdiyse de, Antalya 1. Keyhüsrev tarafından art alınır. XII. yüzyıl sonlarında Selçuklu Devleti sona erince Isparta ve Antalya arasındaki topraklar Teke Aşireti’nin bir kolu olan Hamidoğulları’nın egemenliğine girer. Antalya’yı ele geçiren İlyasbeyoğlu Dündar Bey, buranın yönetimini, kardeşi Yunus Bey’e bırakır. Yunus Bey’in oğulları, Antalya’da hüküm sürdüler. Hamidoğulları’nın bu ikinci kolu Tekeoğuları adıyla anılır. Kıbrıs Kralı Pirre, 1361’de Antalya’yı ele geçirdiyse de, Tekeoğulları’ndan Mehmed Bey, 1373’de şehri art alır. Bunun oğlu Osman Bey zamanında Antalya, Yıldırım Bayezıd, buranın yönetimini Firuz Bey’e verdi (1391). Ancak Antalya’nın Osmanlılara geçişi konusunda kaynaklara tek bir tarih göstermemektedir (Oruç Bey ve Neşri’ye göre 1389—1392; İbni Kemal’e göre 1391).Anadolu’da beyliklerin egemen olduğu bir dönemde, 1335—1340 tarihleri arasında Antalya’ya gelen Arap seyyah İbn

Battuta Antalya’dan bahsederken şöyle der:Kent halkı, soy ve dinlerine göre ayrı ayrı mahallelere yerleşmişler. Hıristiyan tüccarlar Mina adıyla anılan mahallede otururlar. Bu mahallenin çevresini bir sur kuşatmakta ve Cuma vakti geceleri surun kapıları kapatılmaktadır. Rumlar öbür bir mahallede kendi başlarına otururlar. Onların bulundukları yer de bir surla çevrili. Yahudilerin de tekrar kendilerine ait, surla çevrili bir mahallesi vardır. Müslüman ahaliye gelince, bunlar asıl büyük şehirlerde yaşamaktadırlar. Burası bir Cuma mescidi ve medrese ile birçok hamamı, varlıklı ve tertipli büyük çarşıları ihtiva etmektedir. Şehrin çevresini, yukarıda kaydettiğimiz bütün mahalleleri de içine saha büyük bir sur kuşatır

Osmanlı Dönemi Ankara Savaşı’ndan sonra (1402) Teke ve Karamoğulları’nın Antalya’yı ele geçirme girişimleri boşa çıktı. Antalya, Anadolu eyaletinin Teke Sancağı’na merkez oldu (Elmalı ile birlikte). II. Bayezıd devri sonlarında şehzade Korkud, bu sancağın başında bulunuyordu. Babası ölünce tahta çıkan Selim’e karşı (Yavuz ) burada ayaklandı. Alanya ise Fatih döneminde 1471 yılında Gedik Ahmed Paşa tarafından alınmıştı.

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Antalya’yı gezen Evliya Çelebi, üç yanı bahçelerle çevrili şehrin kale içinde dar sokaklı, 3 bin evli dört mahallesi, kale dışında ise, kuzeyde 20 Türk, 4 Rum Mahallesi bulunduğunu, çarşının surlar dışında yer aldığını, limanın 200 parça gemi alacak büyüklükte olduğunu yazar.

Osmanlı Devleti’nin Abdülmecid devrinde (1847) çıkarmaya başladığı salnamelerde (bugünkü anlamıyla yıllık ) Antalya, Konya’ya bağlı olması sebebiyle ” Teke Sancağı” adıyla geçmektedir. Antalya, XIX. yüzyıl sonunda Konya Vilayetinin sancağı durumundaydı.İdari bakımdan 5 kaza ve 9 nahiyeye ayrıldı. Yekün köy sayısı 549 idi. Sancak yekün nüfusu 224 bin kişiydi. Bu nüfusun 15 binini Yörükler oluşturuyordu. Bunlar kışı ovalarda, yaz aylarının ise yayla adı verilen platolarda geçirirlerdi. Nitekim Hazine-i Evrak’ta var 1840 tarihli bir belgeden Antalya Kalesi içindeki yerlere iskanları yetersiz olduğundan, sur dışında bir mahalle kurulması ve oraya bir kapı açılması ve kiliselerin onarılması hakkındaki yazıdan, buraya sürekli değişik dinlerden, değişik yerlerden insanların gelerek yerleştikleri anlaşılmaktadır. Antalya şehri, körfezin ortasında, dik bir kayalığın üzerinde kurulmuştu. ve mutasarrıflık buradaydı. Üç surla çevrili olan kentin çok heybetli bir görünüşü vardı. Bu surların alt bölümlerinde bulunan geniş çukurlar, Düden Çayı’nın sularıyla dolar ve şehir, bu su hendekleriyle korunurdu.

XIX, yüzyıl sonunda Antalya Sancağı’na eğitim ve öğretim faaliyetleri, 2 bin 600 öğrencinin devam ettiği 50 okulla sürdürülürdü.

Antalya’da gerek Selçuklular, gerekse Osmanlılar döneminde merkez ve ilçelere 60’dan çok medresenin bulunduğu bilinir. Bugün pek çoğu harap olmuş bu yapıların içinde 1250 yılında Selçuklu Veziri Karatay tarafından yaptırılan medreseyle, Elmalı’daki Osmanlılar döneminde Ömer Paşa tarafından yaptırılan medrese, sağlam olarak kalmıştır.XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun bırakmak zorunda kaldığı topraklardan gelen göçmenlerin yerleştirildiği Antalya, sözü geçen yüzyılın ikinci yarısında Konya Vilayetine bağlanan bin sancağın (Teke) merkezi oldu.

Kurtuluş Savaşı Dönemi

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce bu sancak, adı geçen vilayetten ayrılarak müstakil bir sancak haline girdi. Mütareke döneminde şehir, bir aralık İtalyanların işgali altındaydı. İtalyanlar Antalya halkına, kendilerini Türk dostu olarak göstermeye çalışıyorlardı. Bu amaçla, Yunan işgali bölgesinden Antalya’ya gelen göçmenlere ve fakir kamu tabakalarına çeşitli yardımlarda bulunuyor, ayrıca yollar ve okullar açıyorlardı. Çiftçiyi ve taciri kendi tarafına çekmek isteyen İtalyanlar, lüzumlu kredileri vermek üzere Banco Di Roma’nın Antalya’da şubelerini açmaktan art durmadılar. Ancak kent çok geçmeden boşaltıldı.

Cumhuriyet Dönemi

9 Temmuz 1921 tarihinde İtalyanların art çekilmesiyle Anadolu Hükümeti’ne bağlandı. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise Antalya adı altında, il bazında bugünkü halini aldı.

Zaman Dizini Antalya’nın bilinen kronolojisi: M.Ö. 700 – 546: Lidyalılar DönemiM.Ö. 546 – 336: Persler DönemiM.Ö. 336 – 301: Helenistik DönemM.Ö. 301 – 188: Selevkos Krallığına bağlı Pleistarkos Devlet YönetimiM.Ö. 188 – 65: Pamfilya Korsanları DönemiM.Ö. 65-MS 395: Roma DönemiM.S. 395: Bizans Egemenliğinin Başlaması.M.S. 655: Antalya önlerinde Bizans ve İslam Donanmaları arasında Zat-el Şenari Savaşı yapılması.M.S. 1085: Süleyman Şah’ın Antalya’yı alması.M.S. 1103: Bizans Ordusu’nun, Antalya’yı Anadolu Selçuklularından art alması.M.S. 1206: Anadolu Selçukluları’nın Bizans’tan şehri art alması.M.S. 1207: Antalya Şehri’nin tümüyle Selçuklulara geçmesi.M.S. 1221: Keykubad’ın, Antalya Körfezi’nin doğusundaki Kalanorasa’yı ele geçirmesi.M.S. 1308: Antalya’da Teke Beyliği’nin kurulması.M.S. 1361: Antalya’nın, Kıbrıs Krallığına bağlanması.M.S. 1373: Mehmet Bey’in Antalya’yı art alması.M.S. 1426: Antalya Bölgesinin tamamen Osmanlı Devletine bağlanması.M.S. 1510: Hasan Halife ve adamlarının, Antalya’nın Kızılkaya nahiyesini basıp ya
ğmalaması.M.S. 1808: Antalya’da Kadı Paşa isyanı çıkması ve bastırılması.28 Mart 1919: Mondros mütarekesi uyarınca, İtalyanların Antalya’yı işgal etmesi.31 Mayıs 1921: İtalyan birliklerinin Antalya’dan çekilme kararı alması.1 Haziran 1921: İtalyanların, Antalya’yı boşaltmaya başlaması.29 Ekim 1923: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu.

Coğrafya Antalya, Akdeniz Bölgesi’nin batısında yer almaktadır. İl merkezi kuzeyinde Burdur, doğusunda Serik, güneyinde Akdeniz, batısında ise Korkuteli, güneybatısında ise Kemer sınırları ile çevrilidir.

Akdeniz ikliminin nebat örtüsünü olan maki türü bitkiler Antalya’nın da nebat örtüsünü oluşturur. Garp Torosların güneyi ile Akdeniz arasında kalmış bir bölümde bulunmaktadır. Şehrin yukarı kısımlarında kızılçamlar görülür.Antalya’dan geçen tek akarsu şehrin doğusundaki Aksu Çayı’dır. Bu akarsuyun üzerinde Düden Şelalesi de bulunmaktadır.

İklimAntalya ili iklimi umumi olarak Akdeniz iklimine girmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak anlatım edilen iklim tipi öbür bir değişle mutedil deniz ve sıcak deniz iklim sınıfına girer, daha iç kesimlerde ise soğuk ve yarı-kara iklim tipi görülmektedir. Yazın ortalama sıcaklık 30—34 radde arasındadır. Ocak ayında ise sıcaklık ortalama 9—15 radde arasında değişir. Şehirde kar yağması ve don gibi meteorolojik olaylar derhal derhal hiç olmaz.İlde yıllık ortalama nispi nem d civarındadır. Antalya’nın sahil bölgesinde yazlar hem uzun hem de sıcaktır. Kışlar bile ılığa yakın serinlikte geçer. Yazın hiç görülmeyen yağmur, Aralık, Ocak ayları ile çok nadir olarak ilk ve güz aylarında sağanak halinde yağar. Yılın ancak 40—50 günü kapalı ve yağışlıdır. Antalya, yılda ortalama 300 güneşli günü, 18.7 radde yıllık sıcaklık ortalaması ile yılın 12 ayı turizm hareketlerine açık, nadir bölgelerden birisidir. Yılın en az dokuz ayı denize girilebilir.[2] Nebat örtüsü ise Akdeniz iklimi’nin getirdiği maki adlı kısa ve her mevsim yeşil ağaçlardan oluşur.

Nüfus Antalya 1927’de yapılan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımında nüfus büyüklüğü açısından 63 il arasında 29 sırada yer alıyordu ve kilometrekareye düşen şahıs sayısı 1927’de yaklaşık 11 idi.

1960’lı yıllarda başlayan köyden kente göç dalgası, 1985 yılındaki sayımlarda kent nüfusunun köy nüfusunu geçmesiyle devam etmiştir. Antalya’nın nüfus bakımından şu an kalabalık olması da 1960’dan sonraki dönemdeki göçlerden kaynaklanır. Antalya dışından gelip Antalya’da çalışan ziraat işçileri zamanla Antalya’ya yerleşmiş ve bu vaziyet Antalya’da kontrolsüz bir şehirleşmeyi beraberinde getirip, çok hızlı bir gecekondulaşmaya neden olmuştur. Bu gecekondulaşma özellikle Kepez ilçesinde kendini göstermiş olup bölgenin hala çözülmeyi bekleyen sorunları arasındadır.Antalya nüfusundaki bu artış 1980—2000 yıllarında turizm sebebiyle artmaya devam etmiştir. Turizm ile Antalya hariç ülkelerden göç aldığı gibi sektörün büyümesi ve iş imkânlarının artmasıyla birlikte Türkiye’nin öbür şehirlerinin yanında kendi ilçe ve köylerinden de göç almaya başlamıştır ve Antalya bu sebeplerin bir araya gelmesiyle birlikte Türkiye’nin en çok göç saha illeri sıralamasında 2000 ve 2005 yıllarında birinci sıraya yükselmiştir.

Antalya’da 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde işgücüne katılma oranı yüzde 60 olup, cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Bu nispet erkek nüfus için yüzde 73, kadın nüfus için yüzde 46’dır.

Yeraltı zenginlikleriAntalya’nın yakın çevresi yeraltı kaynakları bakımından çeşitli bir bölgedir. Bölgede zımpara, barit ve boksit madenlerinin yanı dizi altın, gümüş, krom, bakır, kurşun, çinko, mangenez, kuvarsit, maden kömürü, dolomit, alüminyum ve olivin madenlerinin aranması ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Deprem riskiAntalya, Türkiye Afet İşleri Umumi Müdürlüğü Zerzele Araştırma Dairesi’nin hazırladığı Zerzele Riski Haritası’nda Antalya ikinci dereceden zerzele bölgesidir. Ama Antalya merkezli bilinen (sismografın icadından sonra) çok büyük bir zerzele yoktur. Sadece 11 Nisan 1977’de yerin 93 km derinde meydana gelen 4.6’lık zerzele yakın zamanda Antalya merkezli tek depremdir.

Ayrıca, Antalya’nın batısındaki Elmalı ilçesinden geçen Helen Yayı’nın uzantısı bulunmaktadır. Bu hat Burdur-Isparta hattında çeşitli kırıklar oluşturmuştur. Buradaki zerzele riski olan yerler Antalya çevresinde olduğu için Antalya ikinci dereceden zerzele bölgesi sayılmaktadır.

Ulaşım ve haberleşme Antalya’ya kara, hava ve deniz yoluyla ulaşım mümkündür. Antalya Havalimanı yaz aylarında turizmin de etkisiyle iki dakikada bir uçağın indiği bir havalimanıdır.[10] Antalya’ya karayoluyla dört farklı yoldan (Kemer yönü—Aksu yönü—Korkuteli yönü—Yeşilbayır yönü) ulaşılabilir. Antalya’da ulaşımı olmayan bir kent veya köy bulunmamaktadır.

Antalya’daki devlet yollarıE87 D-350 (Antalya — İzmir karayolu)D-400 (Kemer — Antalya — Alanya karayolu)D-645 (Batı çevre yolu)D-650 (Antalya — Afyonkarahisar karayolu)D-685 (Antalya — Isparta karayolu)

Şehir içi toplu ulaşım Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. Özel Kamu otobüsleri vasıtasıyla şehrin merkezi’nin çevre semtler ile ulaşımı sağlanmaktadır. Antalya Minibüsçüler Odası sorumluluğundaki midibüsler de Antalya’nın çevre köylerine kadar genişleyen bir ulaşım ağı’na sahiptir.

Ekim 2010’dan beri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda çalışan AntObüs, Haziran 2011 itibari ile 10 hatta şehiriçinde hizmet vermektedir.

Antray olarak bilinen raylı sistem ağı’nda; Nürnberg’in armağan ettiği araçlarla 1999 yılından beri Müze—Zerdalilik hattında kullanılan tramvay hattı ve 2009 sonundan beri de hafif raylı sistem bulnmaktadır.

DemiryoluAntalya, Bursa’dan sonra demiryolu hattı olmayan, nüfusu en yüksek ikinci büyükşehir’dir. Bu durumun esas sebebi, Antalya’nın iç kesimlerle bağlantısındaki coğrafi engeller’dir. Antalya’nın şimal ve batısını saran Toros dağları, hem karayolu hem de demiryolu çalışmalarını kısıtlamakla beraber, yapılan yatırımlar için lüzumlu maliyeti arttırmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Bu durumlara rağmen, Antalya’nın demiryolu hattına bağlanması TCDD için gündemdeki konulardan biridir.

Haberleşme Gazete: 1921’de yayın hayatına başlayan Antalya gazetesi başta olmak üzere birçok mahalli gazete yayımdadır.Televizyon: Bugüne kadar Antalya’da ART, ETV, Kanal Vip, Kanal 07 ve Tim TV kanalları yayın yapmış, sonraları ETV, Kanal 07 ve Tim TV yayına kapatılmıştır.

ETV ve Kanal Vip (VTV)’in Turksat Kablo üzerinde yayın yapmalarına karşın, sonradan Türksat Kablo’dan kaldırılmışlardır.

ETV ve Tim TV Türksat uydularından yayınlarına kapanışları ile yayından çekilmiştir. ART Türksat’ta Akdeniz TV adıyla yayım yapmaktadır.

Radyo: Antalya’da FM bandı üzerinden yayın yapan mahalli radyo kanalları şunlardır: 89.0 Radyo Mercan90.9 Antalya Polis Radyosu 91.3 Radyo Akdeniz Üniversitesi 92.5 Radio BOX 92.9 Radyo Ekspress 93.5 Olay FM 95.0 Akdeniz FM 96.0 Radyo Torosline FM 96.5 Radyo MUBA 98.0 Radyo Martı 98.7 Radyo Dilara 100.6 TRT Antalya Radyosu 100.9 Radyo Neşter 103.1 Radyo Kumsal 104.5 Tulu Radyo 105.0 Antalya FM 106.4 ART FM 107.6 Radyo Umut

Şehir ekonomisi Antalya şehrinin ekonomisinde turizm, ticaret ve ziraat ön planda olup endüstri faaliyetleri de son dönemde gelişme gösteren faaliyetlerdendir. Bunun dışında Antalya’da hayvancılık, madencilik gibi diğerlerine göre daha az yönelinen kollarda iş faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Ticaret Antalya’da 1970’li yıllara kadar belirli bir seviyede kalmış olan
ticaret sektöründe bu tarihten sonra çeşitli hareketlenmeler olmuştur. 1980’lerde gelişen turizm hareketi ile birlikte de konaklama ve dinlenme tesisleriyle değişik türde lüks mağazalar açılmıştır. Teknolojinin de kullanımını yaygınlaşmasıyla ziraat ve sanayide üretimi artırmış, ticari piyasa oldukça hareketlenmiştir.

Antalya’da ticaretteki en etkili müessese Antalya Ticaret ve Endüstri Odası’dır(ATSO). Üye sayısı 10.000’i geçen ATSO kadar önemli olan öbür kuruluşlar: Antalya Ticaret Borsası ve Antalya İhracatçılar Birliği’dir.

Antalya’daki ticaret sektörü, yekün gelirlerin 4’ünü oluşturan önemli bir ağırlığa sahiptir. Antalya’da ihracatın g’si ve ithalatın `’ı Avrupa Birliği üye ülkeleri ile gerçekleşmektedir.

Antalya Serbest Ticaret Bölgesi Türkiye’de serbest ticaret bölgesine imkan veren yasanın 1985 yılında çıkmasından bu yana Türkiye’de 21 serbest ticaret bölgesi kurulmuştur. Bunlardan ikincisi olan Antalya Serbest Ticaret Bölgesi 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şu an 607.130 m²’lik bir alanda etkinlik gösteren Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Antalya’nın Konyaaltı belediyesi sınırları içinde bulunmaktadır.

Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Bakanlar Kurulu kararınca işletmesi özel sektöre verilmiştir. Bu amaçla 6’sı kamuya art kalan d’lük kısmı ise ASBAŞ’a(Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.) verilmiştir.

Sanayi Antalya, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine göre 10. ili olmasına karşın endüstri alanında Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bunun esas nedeni olarak Antalya’da turizmin ve tarımın ön planda olmasını gösterebiliriz. Ayrıca Antalya bu iki ekonomik faaliyetle sanayileşmenin yarattığı hava kirliliği gibi durumların yaşanmadığı bölgelerdendir.

1950’li yıllarda Sümerbank ve Antbirlik tesisleriyle başlayan sanayileşme girişimleri sonucunda Antalya’da yaklaşık 200 endüstri siciline sahip firma bulunmakta olup bunlardan 63’ü Antalya Organize Endüstri Bölgesi’nin kontrolündedir. 1961 yılında kurulup Antalya’nın ilk endüstri kuruluşlarından olan ve kurulduğu bölgeye Dokuma ismini veren Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası ise 17 Kasım 2004 tarihinde faaliyetlerini durdurmuştur. Döşemealtı’ndaki Organize Endüstri Bölgesi ve Konyaaltı’nda bulunan Serbest Bölge dışında, Antalya kent merkezinde üç endüstri sitesi bulunmaktadır. Bunlar: Akdeniz Endüstri Sitesi, Yeşil Antalya Endüstri Sitesi ve Antalya’daki en eski endüstri sitesi olan Endüstri Çarşısı’dır.

Sanayi sektörünün gayrisafi hasıla içindeki payı Türkiye genelinde ( iken, Antalya’da %7 düzeyindedir. Antalya ili ulusal geliri içerisindeki endüstri payı sadece %4,3 gibi bir oranda kalmaktadır.

Antalya Organize Endüstri Bölgesi (AOSB)1976 yılında Bakanlar Kurulu’nun verdiği onayla yapımına başlanan Antalya Organize Endüstri Bölgesi, bir sene iki aylık bir sürenin ardından tamamlanıp 370 hektarlık bir alanda etkinlik göstermeye başlamıştır. Kurulduktan 6 sene sonra kurulduğu arsa üzerinde bir hata tespit edilmiş ve etkinlik alanı 310 hektar daraltılarak 60 hektara indirilmiş, ama 1998 yılında bu mesele aşılmış ve yeniden 370 hektarlık bir alanda etinliklerine devam etmiştir. 2005 yılında çevresindeki 294 hektarı da bünyesine katarak 664 hektarlık bir saha yayılmıştır.

Antalya—Burdur karayolunun 26. kilometresinde bulunan Organize Endüstri Bölgesi 2 batıda ve 1 doğuda olmak üzere yekün üç giriş kapısına sahiptir. �.86’lık bir doluluk oranına sahip OSB’de 179 firmaya ait 208 adet saha tahsis edilmiştir.

TarımAntalya ili sahip olduğu Antalya Ovası ile tarımsal potansiyel ve ekolojik uygunluk açısından Türkiye tarımında önemli bir yere sahiptir. Antalya topraklarının beşte birinde ziraat yapılan bir bölgedir.

Antalya’da ziraat yapılan yerleri sahil kesimi ve kıyıdan ırak kesimler olarak ayırırsak sahil kesminde portakal, muz, avakado gibi tropikal bitkilerin yetiştirilebilmesinin yanında sera tarımına da uygundur. Ama kıyıdan ırak kesimlerde ise elma, armut, ayva gibi meyve türleri yetiştirilebilir.

Kentin hızlı gelişmesine enlem bir süreç yaşayan ziraat sektörü kendi yapısında da derin değişimlere uğramıştır. 1970 yılında nüfusun dörtte üçü tarımsal sektörlerden geçiniyorken 2000 yılında bu nispet I’a düşmüştür.

HayvancılıkAntalya şehirinde hayvancılık çok yaygın olmayan bir ekonomik faaliyettir. Merkeze bağlı köylerde daha çok küçükbaş hayvancılık yaygındır çünkü arazi yapısı küçükbaş hayvancılığı için uygundur. Kümes hayvancılığı da yaygın bir ekonomik faaliyettir. Büyükbaş hayvancılık daha çok kent merkezi dışındaki yüksek bölgelerde yapılmaktadır.Bunlar dışında arıcılık gezginci arıcılık şeklinde yapılmaktadır.

Şehrin kuzeyindeki Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu’nda ise balık çeşitlerinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Turizm Antalya’ya 2008 yılında 8.564.513’ü yabancı, 428.624’ü yerli turist gelmiştir.[24]Antalya’da pek çok turistik yer ve bu yerlerin çevresinde turistik işletmeler mevcuttur. Antalya’da turizm pek çok farklı alanda yapılmaktadır.

Kültür Turizmi Kültür turizmi, geniş anlamda ziyaretçilerin gittikleri yerdeki tarihi ve bir ulusa ait değerleri görmesi ve tatmasına verilen isimdir.

Müzeler ve Ören Yerleri 922 yılında Antalya’da açılan ilk müze Fikri Erten tarafından Aleaddin Camii’nin deposunda açılmıştır. Bu müze 1937 yılında Yivli Minare Külliyesi’ne taşınmıştır. 35 sene burada etkinlik gösteren müze 1972 yılında Konyaaltı Caddesi üzerinde şu anki bulunduğu yere taşınmıştır. Antalya’nın tarihine ziya tutan bir çok eserin bulunduğu müze 1988 yılında Avrupa Konseyi Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Antalya kent Müzesi: Antalya’nın çağdaş tarihi ve kent kültürü’nü araştırmak amacı ile 2007’de kurulmuş’tur. Şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak proje hazırlığı aşamasındadır. Her haftasonu Kent—Müze—Tarih söyleşileri düzenlemektedir.

Suna—İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi: 1993 yılında Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınan yıkık bir binanın iki sene içinde onarılıp Türk kamu kültürüne ait eserlerin bulunduğu bir etnografya müzesi olarak tasarlanmıştır.

Atatürk Evi Müzesi: Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Antalya’ya geldiğinde bir hafta kaldığı iki evdir. 1980 yılında düzenlenip Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Alt katta müze müdüriyeti ve Atatürk’ün kaldığı dönemde kullandığı toplantı odası; üst katta ise Atatürk’ün döşek odası dinlenme odası ve elbiselerinin sergilendiği odalar vardır. Ayrıca müzede geçmişten bugüne kullanılmış olan banknot ve pulların da sergilendiği bir salon bulunmaktadır. Müzenin duvarlarında Atatürk portreleri ve Atatürk’ün Antalya’ya geldiği dönemin gazeteleri görülebilir.

Perge: Perge, Antalya’nın 18 km doğusunda, Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan bir antik kenttir. M.Ö 12. yüzyılda şimal Anadolu’dan güney kıyılara büyük bir Yunan göçü oldu. Bu gelenler çağdaş Antalya şehrinin doğusuna yerleştiler ve bu bölgeye Yunanca’da “Irkların Ülkesi” anlamına gelen Pamphylia denildi. Perge de, Kilikya—Pisidya ticaret yolunun üstünde yer aldığı için önemli bir Pamphylia şehridir. O dönemde yaygın olan korsan saldırılarından korunma amacıyla iç kesimde kurulmuştur. Şehrin kuruluşu öbür Pamphylia şehirleriyle aynı zamana rastlar (M.Ö. 7 yüzyıl)

Termessos: Termessos Antalya’ya 34 kilometre mesafedeki bir Doğal Park olan Güllük Dağı içerisinde garp tarafında 1050 metre yükseklikte bir plato üzerindedir. Termessos Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden biridir. 4200 benlik tiyatrosu ve yüzle
rce kalıntısıyla çok geniş bir alana yayılmıştır.

Ariassos: Antalya—Burdur karayolunda Dağbeli sapağından önce ulaşılabilinecek bir bölgededir. Yaklaşık 960 metre yükseklikteki Garp Torosların yamacında kurulmuş olan bir Psidia şehri olan şehir; hamamları, kaya mezarları barındırmaktadır.

Daha Küçük Çapta Tarihi Yerler Selçuklu Tersanesi: 1228 yılında yaptırılan tersane 56,5 m. uzunluğunda, 44 m. derinliğinde ve 5 gözlüdür. Tersane güneyden gelebilecek tehlikelere karşı, iki katlı, iki odalı bir kule ile güçlendirilmiştir.

Kırkgöz Han: Antalya’nın 31 km kuzeybatısında Döşemealtı belediyesine bağlı bir bölgededir. 1247 yılında Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından kurulmuştur. Bir dağın eteğine kurulmuş olan hanın ortasındaki sofa etrafında çok sayıda oda ve merkezinde bir kuyu vardır ayrıca hanın birçok odası hala ayaktadır. Şu an çevresi kamu tarafından mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Kırkgöz Han’ın yaslandığı dağın altındaki yer altı suları çıkmaktadır.

Evdir Han: Antalya’nın 18 km şimal batısında Antalya—Korkuteli karayolu üzeri Yukarıkaraman mevkisinde yer saha han, 1219 yılında Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus tarafından yaptırılan kervansaraydır.

Kıyı ve yat turizmi: Bir sahil şeridi üzerindeki turizm faaliyetlerinin yanında deniz sporları, su altı dalış etkinlikleri gibi birçok aktivitelerin bütününe denir.

Konyaaltı sahili: Ana madde: Konyaaltı, Antalya Lara Plajı Antalya’nın 12 km. doğusundadır. Kumu gayet ince olup çam ormanları ile kaplıdır. Halka açık plajları, yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayacak gazinoları ve soyunma kabinleri vardır.

Karpuz Kaldıran Plajı: Lara Plajı’nın batısında Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü yerdedir. Askeri dinlenme kampı olarak kullanılan plajın kumu çok ince, denizi sığdır.

Adalar Plajı: Karaalioğlu Parkı’nda kayalık bir plajdır. Yeme içme ihtiyacının karşılandığı gazinosu ve soyunma kabinleri vardır.

Marinalar: Antalya Yat Limanı

Tophane çay bahçesinden Yat LimanıAntalya kent merkezinde yat turizmi için bir liman bulunmaktadır. Yaklaşık 65 yat kapasitesine sahip olan bu marina; konaklamanın yanında elektrik ve PTT hizmetleri, sintine boşaltım, akaryakıt, yeme-içme hizmetleri verilmektedir.

Kış turizmiKış turizmi için Antalya’daki en çok tercih edilen yer Saklıkent’tir. Antalya’nın 50 km kuzeybatısında bulunan Saklıkent’te en yüksek nokta 2250 metrelik Bubi Dağı’nın zirvesidir. Kayak merkezleri ise 2200—2400 metre arasındadır. Saklıkent’te zorluk derecesine göre 2 adet kayak pisti ve 2 adet teleski bulunmaktadır.[34] Ayrıca Sakılkent’te TÜBİTAK’ın astronomik araştırmalarını yaptığı bir gözlemevi bulunmaktadır.

Diğer Turistik YerlerAntalya’da turizmin gelişmesi ile birlikte turizm dalları çeşitlenmiştir. Örneğin; golf turizmi, tabiat yürüyüşleri, av turizmi, konge turizmi ve buna eş pek çok turistik etkinlik Antalya’da yapılabilmektedir. Ayrıca 2010 Dünya Plaj Hentbolu Şampiyonası’nın Antalya’da yapılacak olması da turizmde plajlarında değerlendirildiğini göstermektedir.

Kültür ve sanatAna madde: Antalya Altın Portakal Film FestivaliAvrasya’nın en köklü film festivallerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali ilk kez 1964 yılında Türk sinema sektörünü maddi manevi desteklemek, Türk film yapımcısını nitelikli yapıtlar üretmeye teşvik ederek; Türk Sineması´nın uluslararası platforma açılmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlendi. Başlangıçta Antalya Tiyatro Film Müzik Festivali olarak düzenlenen bu organizasyon daha sonra bugünkü halini almıştır.

İsmail Cem Televizyon ÖdülleriTürkiye´de televizyon endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen ve Türk yapımlarının uluslararası pazardaki temsil gücünü arttırmayı amaçlayan İsmail Cem Televizyon Ödülleri 2010 yılında düzenlenmeye başladı ve pek çok dalda ödül verdi.

Aspendos Uluslararası Opera Ve Bale Festivali1994 yılından itibaren Umumi Müdürlüğümüzün en önemli organizasyonlarından biri olan Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 1998 yılından itibaren kazandığı uluslararası boyutu düzenlenmektedir.

Altın Portakal Şiir ÖdülüAltın Portakal Şiir Ödülü, 1997 yılından beri, bir ozan ve kitabına verilmektedir. Türkiye´de ilk kere gerçekleştirilen bu uygulama Altın Portakal Şiir Ödülü´nü özgün bir yere koymakta; onu ayrıcalıklı kılmaktadır.

Antalya Piyano FestivaliDünyaca ünlü besteci-piyanist Fazıl Say´ın Sanat Yönetmenliği´ni üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali, her sene Kasım ayında düzenlenmektedir.

Spor Antalya Atatürk Stadı Açık TribünŞehirde 197 adet tescilli spor kulübü ve 7,443’ü aktif 58.395 sporcu bulunmaktadır. Bu kulüplerde futbol, basketbol, voleybol, atletizm, güreş, judo, karate, tekvando, tenis, masa tenisi ve yüzme başta olmak üzere birçok spor dalında etkinlik yapılmaktadır.

Antalyaspor

Daha çok bilgi için: AntalyasporAntalya’da futbol çok önemli bir yer tutmaktadır. Akrepler takma ismini kullanan Antalyaspor, şehrin üst düzeyde tek takımıdır. Antalyaspor Süper Lig ‘de mücadele etmektedir. Karşılaşmalarını 11.137 benlik Antalya Mardan Stadyumu’nda oynamaktadır. Türkiye’nin ışıklandırmalı statlarındandır.

Antalyaspor Türkiye 1. Liginde (Süper Ligde) hiç şampiyon olamamıştır ve en iyi sezonunu 1998/99 sezonunda 49 puanla 6. olarak geçirmiştir. 2009-2010 yılında tekrar aynı puan ama 11 averajla ligi tamamlayıp eski rekorunu kırmıştır. 1999-2000 yılında Türkiye Kupası finali oynamıştır. Avrupa kupalarında en iyi başarısı ise 2000/01 sezonunda UEFA Kupası’nda 1. turdur. 2007/08 sezonunda Spor Toto Süper Lig’e çıkmıştır.

Antalya Büyükşehir Belediyespor

Daha çok bilgi için: Antalya Büyükşehir BelediyesporAntalya’ da basketbol son yıllarda önemini arttırmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı 2006-2007 sezonunda Türkiye 2. Basketbol Ligini şampiyon bitirip, Beko Basketbol Ligi’ ne yükselmesiyle birlikte kentte basketbol yeni bir nefes kazanmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı 2007-2008 yılından bu yana Beko Basketbol Ligi’nde mücadelesini devam ettirmektedir.

2008-2010 yıllarından şehrin öbür takımı Kepez Belediyespor da Beko Basketbol Ligi’nde mücadele etti.Yerel yönetim

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’ndaki Hizmet BinasıAntalya, 13 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Ahmet Altıparmak’ın valiliğinde yönetilmektedir.[43] Bugüne kadar 22 farklı belediye başkanı tarafından yönetilen Antalya’nın şu anki belediye başkanı ise Prof. Dr. Mustafa Akaydın’dır. İdari olarak kent merkezi Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa olmak üzere beş bölümdür.

Antalya Valileriİsim Görev YılıAhmet Altıparmak 2010—Alaaddin Yüksel 2003—2010Ertuğrul Dokuzoğlu 1999—2003Hüsnü Tuğu 1996—1999Saim Çotur 1992—1996Saffet Arıkan Bedük 1991—1992Erol Tezvan 1988—1991

Antalya Belediye Başkanlarıİsim Görev YılıMustafa Akaydın 2009—Menderes Türel 2004—2009Bekir Kumbul 1999—2004Hasan Subaşı 1989—1999Metin Kasapoğlu 1987—1989Yener Ulusoy 1984—1987

Kardeş şehirleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 9 adet kardeş kenti vardır.Austin, Teksas, Amerika Birleşik DevletleriBat Yam, İsrailCheboksary, Çuvaşistan / RusyaGazimağusa, şimal Kıbrıs Türk CumhuriyetiHaikou, Hainan, Çin Kamu CumhuriyetiKazan, Tataristan / RusyaNürnberg, AlmanyaRostov-Na-Donu, RusyaTaldykorgan, Kazakistan

.